DAROVACÍ PODMÍNY

Článek 1

DEFINICE
„Podmínkami ” se dále rozumí níže uvedená pravidla.
„Spolkem” se dále rozumí Spolek Dobré zprávy pro Ninu z.s,
IČ 09786449 se sídlem V Šáreckém údolí 332/44, Praha 6, 160 00, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 74287.
DÁRCE
„Dárcem” se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba poskytující DAR Spolku.
DAR
„Darem ” se dále rozumí dar poskytnutý Dárcem Spolku a to ve formě finanční nebo nefinanční.
WEB
„Webem” se rozumí webové stránky Spolku www.dobrezpravyproninu.cz

Článek 2

USTANOVENÍ
Uvedené darovací podmínky platí pro poskytování Darů Spolku Dobré zprávy pro Ninu z.s (Dále jen Spolku).
Poskytnutím Daru Spolku Dárce vyslovuje souhlas s těmito
Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.
Pokud bude mezi Dárcem a Spolkem uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž by tyto Podmínky byly v rozporu, má taková dohoda či smlouva přednost před těmito podmínkami.

Článek 3

POSKYTNUTÍ DARU
Dárce je oprávněn poskytovat Spolku Dar těmito způsoby:
– bezhotovostním převodem,
– prostřednictvím platební brány,
– prostřednictvím DMS (bude-li služba aktivována).
Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Spolkem.
Online platby pro Spolek zajišťuje platební brána ComGate Payments, a.s.
Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Nedohodne-li se Dárce se Spolkem jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Spolkem, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.
Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru (např. internetové připojení apod.) si hradí Dárce sám.
V případě zájmu o vyhotovení návrhu samostatné darovací smlouvy kontaktuje Dárce Spolek prostřednictvím mailové adresy info@dobrezpravyproninu.cz uvedené na webu Spolku.
Dárce může poskytnout také materiální či finanční pomoc na správu a další činnost Spolku, pokud poskytnutou pomoc takto výslovně označí nebo jinak projeví svou vůli podpořit Spolek. Spolek je v takových případech vždy oprávněn využít tuto pomoc v souladu s účelem založení Spolku, a to podle majetkové situace a rozhodnutí správní rady.

Článek 4

VYUŽITÍ DARU
Spolek je povinen s Darem naložit v souladu s účelem Veřejné sbírky.
V případě přijetí Daru na konkrétní pomoc uvedenou na webu Spolku je Spolek povinen poskytnutý Dar použít na konkrétní pomoc, pro kterou byl Dárcem takový příspěvek zaslán.
V případě, že vybraná částka převyšuje částku potřebnou pro poskytnutí pomoci, pro kterou byl Dar zaslán, je správní rada Spolku oprávněna rozhodnout o využití této části Daru (převyšující finanční pomoc potřebnou) za jiným účelem pomoci. Vždy ovšem v souladu s Osvědčením o konání Veřejné sbírky.
Pokud bude v průběhu konání sbírky nabídnuta Spolku realizace konkrétní potřeby pomoci třetí stranou, je správní rada Spolku oprávněna takovou skutečnost se souhlasem Žadatele třetí straně umožnit a nevyužité prostředky pak použít na pomoc podobnou. Vždy ovšem v souladu s Osvědčením vydaným ke konání Veřejné sbírky příslušným Krajským úřadem.

Článek 5

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dárce bere na vědomí a souhlasí se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů na dobu 5let. A to za účelem pouze interní potřeby Spolku jako jsou: účetnictví, zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod.
Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl v případě zákonné povinnosti jako Dárce uveden ve výroční zprávě Spolku.

Článek 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Podmínky nabývají účinnosti založením Spolku a zároveň budou uveřejněny na webu Spolku www.dobrezpravyproninu.cz
Správní rada Spolku je oprávněna podle svého uvážení tyto Podmínky změnit, přičemž taková změna Podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění nového úplného znění Podmínek na webu www.dobrezpravyproninu.cz
Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.